[ ZiE ] Điều khiển LCD 20x4 dùng thư viện LCD.C của CCS (Thêm hiệu ứng khá vui)

[ ZiE ] Điều khiển LCD 20x4 dùng thư viện LCD.C của CCS (Thêm hiệu ứng khá vui)

Source: YouTube
Duration: 00:04:06
Uploader: ZiE Hoàng Ân
View: 356
Like: 6

Supported many sites to download video or file link


And more sites