VTC14_Năm 2014: Xử phạt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 62 tỷ đồng

VTC14_Năm 2014: Xử phạt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 62 tỷ đồng

Source: YouTube
Duration: 00:00:54
Uploader: VTC14 - Thời tiết - Môi trường & Đời sống
View: 386
Like: 0

Supported many sites to download video or file link


And more sites