Quốc ca và Quốc Tế ca phục vụ Đại hội Đảng các cấp, kết nạp đảng viên, tổng kêt Đảng...

Quốc ca và Quốc Tế ca phục vụ Đại hội Đảng các cấp, kết nạp đảng viên, tổng kêt Đảng...

Source: YouTube
Duration: 00:02:44
Uploader: Hồ Tiến
View: 486,788
Like: 778

Description:

Quốc ca và Quốc tế ca một lượt ghép lại, cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay

[email protected]

Download video, photo & file links for: Quốc ca và Quốc Tế ca phục vụ Đại hội Đảng các cấp ... https://www.youtube.com/watch?v=a2-cHPi5LHw call_made

Bình luận

Supported many sites to download video or file link


And more sites