Bài 6 REVIT MEP - Hướng dẫn vẽ duct tag, bóc tách tính độ dày tôn theo hàm if trong REVIT MEP

Bài 6 REVIT MEP - Hướng dẫn vẽ duct tag, bóc tách tính độ dày tôn theo hàm if trong REVIT MEP

Source: YouTube
Duration: 00:11:55
Uploader: bach nguyen trong
View: 10,191
Like: 62

Description:

duct tag, bóc tách tính độ dày tôn theo hàm if trong revit, revit mep

Tags:

Ham (Food), Duct, Ton, revit mep

Supported many sites to download video or file link


And more sites